Regulamin korzystania z serwisu unirepo.pl

Serwis korzysta z cookies

§ 1 Postanowienia ogólne.
 1. Operatorem serwisu www.unirepo.pl („Serwis”) jest Uniradar sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 58/62, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000825245, NIP 5213888348, kapitał zakładowy 7500,00 zł.
 2. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
§ 2 Zakres działań serwisu unirepo.pl.
 1. Serwis prezentuje aktualne oferty sprzedaży oraz wynajmu mieszkań i domów opublikowane na wybranych internetowych portalach ogłoszeniowych.
 2. Operator dokłada starań aby w Serwisie widocznych były możliwie wiele unikalnych ofert nieruchomości, zwłaszcza pochodzących bezpośrednio od właścicieli. Jednak ze względu na ograniczenia technologicznie nie zawsze jest to możliwe. Nieznalezienie przez Serwis opublikowanej w Internecie oferty nie może być przedmiotem roszczeń.
 3. Serwis stosuje zaawansowane algorytmy w celu zgrupowania ofert dotyczących tych samych nieruchomości. Możliwe są jednak dwie sytuacje:
  1. Ta sama oferta będzie widoczna w Serwisie wielokrotnie
  2. Inne w rzeczywistości oferty zostaną zgrupowane jako identyczna
  Usługodawca dokłada starań aby nie miało to miejsca, jednak wystąpienie takiej sytuacji nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń.
 4. Korzystanie z unirepo.pl polega na przeglądaniu i zarządzaniu bazą ofert.
 5. Operator zobowiązuje się do udostępniania Użytkownikowi zestawienia ofert z wybranych przez Użytkownika województw.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść ani prawdziwość ofert publikowanych w bazie.
 7. Podstawą do użytkowania serwisu unirepo.pl jest uzyskanie od Operatora indywidualnego loginu i hasła.
 8. Operator zapewnia bezpieczeństwo i poufność danych przekazywanych do systemu. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualną utratę lub wyciek danych spowodowany niezachowaniem przez użytkownika podstawowych zasad bezpieczeństwa i poufności danych (wylogowanie się z systemu, nie udostępnianie osobom trzecim loginów i haseł, itp.).
§ 3 Opłaty.
 1. Okres testowy jest całkowicie bezpłatny i nie zobowiązuje Zamawiającego do wykupienia abonamentu w kolejnych miesiącach.
 2. Korzystanie z serwisu unirepo.pl po okresie testowym wymaga zawarcia pisemnej umowy i jest odpłatne.
 3. W przypadku opóźnienia w płatnościach Operator ma prawo zawiesić konto Użytkownika.
§4 Postanowienia końcowe.
 1. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
 2. Operator poinformuje Użytkownika o każdej zmianie w regulaminie w momencie logowania do Serwisu.
 3. Operator może w zaprzestać świadczenia usług w wypadku zmiany uwarunkowań technicznych w otoczeniu Serwisu.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, w przypadku bieżącej obsługi serwisu oraz jego oprogramowania, aktualizowania oprogramowania, wprowadzania nowych funkcjonalności, prac konserwacyjnych.